Teatteri Hevosenkenkä käsittelee henkilötietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tutustu tietosuojaselosteeseemme alla.

Henkilötietokyselyt lähetetään kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja@hevosenkenka.fi
Henkilötietokyselyä varten tarvitsemme asianomaisen nimen ja puhelinnumeron yksilöintiä varten. Valmiin henkilötietoselonteon voi noutaa henkilökohtaisesti Teatteri Hevosenkengästä. Noutajalla täytyy olla mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Vaihtoehtoisesti henkilötietoselonteko voidaan lähettää kirjattuna kirjeenä, jonka vastaanottaja maksaa.

Lippupisteen tietosuojasta voit lukea lisää täältä.

 

Tietosuojaseloste, Teatteri Hevosenkenkä

1. REKISTERINPITÄJÄ
Teatteri Hevosenkenkä
Y-tunnus: 0101 332-1
Osoite: Juhannusmäki 2, 02200 Espoo

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Pirta Laaksonen
Puhelin: 09 4391 220
Sähköpostiosoite: pirta.laaksonen@hevosenkenka.fi

3. REKISTERIN NIMI
Teatteri Hevosenkengän asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
Tiedottaminen Teatteri Hevosenkengän toiminnasta, ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista ja palveluista teatterin asiakkaille ja sidosryhmille.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
• Etu- ja sukunimi
• Postiosoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Teatteri Hevosenkenkä säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
• Rekisteröidyltä itseltään
• Asiakasyhteisöjen omilta kotisivuilta

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja muuta kun tiedottamista varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Teatteri Hevosenkengän työntekijät ja salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

A. Oikeus saada pääsy tietoihin rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tiedot kuukauden kuluessa.
B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
D. Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Poistopyyntö voidaan myös osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.
E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

11. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

12. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SUORITTAMA TIEDONKERUU

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Teatteri Hevosenkengän ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia Teatteri Hevosenkengän ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää -painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme,  mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisö liitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Teatteri Hevosenkengälle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin ehtoihin kussakin palvelussa. Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

13. YHTEYDENOTOT

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön.

Teatteri Hevosenkenkä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Mikäli Teatteri Hevosenkenkä havaitsee, että tietopyyntöjä käytetään selkeästi väärin ja haitallisissa tarkoituksissa voidaan tietopyynnön esittäjä velvoittaa korvaamaan kohtuulliset kulut tietopyynnön toteuttamiseen kuluvasta työmäärästä, tai Teatteri Hevosenkenkä voi kieltäytyä tietopyynnön suorittamisesta.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Tilaa uutiskirje

Saat viimeisimmät uutiset suoraan sähköpostiisi.